Usuaris i grups

 1. Creant un usuari:
  1. Crea un usuari anomenat carles. Observa que automàticament es crea un grup del mateix nom.
  2. Entra al sistema amb aquest usuari i crea un fitxer de text de nom textcarles.txt en el seu directori de treball.
  3. Fes que els permisos del fitxer textcarles.txt siguin rw-rw-r--
 2. Afegint un usuari a un grup:
  1. Afegeix l'usuari alumne al grup carles.
  2. Com a usuari alumne, intenta escriure contingut al fitxer textcarles.txt. Pots fer-ho? Per què?
  3. Com a usuari carles, canvia els permisos delfitxer textcarles.txt de manera que siguin rwr--r--.
  4. Com a usuari alumne, intenta escriure contingut al fitxer textcarles.txt. Pots fer-ho? Per què?
 3. Creant un grup:
  1. Crea un grup de nom comu.
  2. Afegeix l'usuari carles i l'usuari alumne al grup comu.
  3. Com a usuari alumne, crea un fitxer de nom comu1.txt i grup comu.
  4. Com a usuari carles, crea un fitxer de nom comu2.txt i grup comu.
  5. Com a usuari alumne, pots modificar el fitxer comu1.txt? Per què?
  6. Com a usuari carles, pots modificar el fitxer comu1.txt? Per què?
  7. Com a usuari alumne, pots modificar el fitxer comu2.txt? Per què?
  8. Com a usuari carles, pots modificar el fitxer comu2.txt? Per què?
 4. Usuari, grups i permisos:
  1. Crea els grups oficina1 i oficina2.
  2. Crea els usuaris pere i pau. Aquests usuaris han de pertànyer únicament al grup oficina1.
  3. Crea els usuaris alba i nerea. Aquests usuaris han de pertànyer únicament al grup oficina2.
  4. Com a usuari pere, crea un fitxer amb nom topsecret.txt al qual únicament ell tingui accés, tant de lectura com d'escriptura.
  5. Crea un altre fitxer, també com a usuari pere, amb nom vendes_trimestre.txt al qual tinguin accés, tant per llegir com per escriure tots els usuaris que pertanyin al mateix grup. Comprova, com a usuari pau, que pots modificar el fitxer.
  6. Com a usuari alba, crea un fitxer amb nom treballadors.txtal qual pugui accedir qualsevol usuari per llegir el seu contingut i qualsevol usuari del matiex grup per llegir i escriure.
  7. Copia el fitxer treballadors.txt al directori de treball d'alumne. Canvia el propietari i el grup al qual pertany el fitxer, ara serà alumne.
  8. Com a usuari pau, copia un programa del directorio /usr/bin al directori de treball amb un nom diferent. Per exemple, gcalctool es pot copiar com a calculadora. Mira els permisos d'aquest programa. Comprova que es pot executar.
  9. Canvia els permisos de calculadora de tal manera que només eñ pugui execuatr el propietari del fitxer.
  10. Crea l'usuari modest, que pertany a oficina2. Dins del seu directori de treball, crea un directori de nom comparteix_amb_tots.
  11. Dins d'aquest directori, edita amb l'OpenOffice els fitxers telefon_contactes.odt, despeses_abril.odt i sous.odt. Insereix dades a cadascun dels fitxers
  12. Dóna permisos de lectura a la carpeta comparteix_amb_tots i a tots els fitxers que contengui per a tots els usuaris.
  13. Restringeix l'accés d'escriptura sobre el fitxer telefon_contactes.odt perquè només el puguin modificar els usuaris del grup al qual pertany el seu propietari.
  14. Canvia els permisos de despeses_abril.odt perquè només el pugui modificar el seu propietari i llegir-lo qualsevol del mateix grup.
  15. Canvia els permisos de sous.odt perquè només le propietari tingui accés a ell, tant de lectura com d'escriptura.
  16. Si un usuari té permis de lectura sobre un fitxer, però aquest fitxer es troba disn d'un directori sobre el qual no té permís de lectura, podrà llegir el fitxer? Fes la prova.