1. Crea un estil de paràgraf de nom Títol Important, basat en l'estil Títol, que tingui tipus de lletra Arial de mida 20. Aquest nou títol haurà d'estar centrat i a 2cm del paràgraf anterior. A més, haurà de tenir color de fons gris clar i amb una vora prima. Quan fem un salt de línia, el següetn estil serà Cos del Text.
  2. Crea un estil de paràgraf de nom Cos del Text Personal, basat en l'estil Cos del Text. Després de cada paràgraf hi haurà una separació d'1cm. L'interlineat serà d'1,5 línies.
  3. Modifica l'estil de pàgina Per defecte, de manera que tingui un encapçalament i un peu de pàgina.
  4. Crea un estil de pàgina de nom Segona pàgina, amb marge superior 12cm. L'estil següent de Segona pàgina sera l'estil Per defecte. Fes que l'estil següent de l'estil Primera pàgina sigui l'estil Segona pàgina.
  5. Crea un document amb quatre pàgines on la primera pàgina sigui de l'estil Primera pàgina, la segona de l'estil Segona pàgina i la tercera i quarta pàgines siguin de l'estil Per defecte.
  6. Crea un estil de numeració de nom Esquema Personal, de manera que el primer nivell de la numeració siguin números (1, 2, 3...) i el segon nivell siguin lletres (a, b, c...)