Notes finals

Creeu un document amb Calc que tingui 4 fulls. Els tres primers correspondran a les notes dels alumnes en els tres trimestres d'un curs escolar. L'últim a la nota final.

Poseu tres alumnes per a cada full i la seva nota trimestral.

Finalment, calculeu la nota final de cada alumne a partir de les notes trimestrals. La nota mitja serà el promig de les notes dels tres trimestres.