Notes

Es proposa fer un full de càlcul en el qual, donades les notes obtingudes en dues proves diferents, es pugui visualitzar la situació de cada alumne respecte a la mitjana de la nota de la classe de cada prova. Això vol dir representar tantes + com proporcionalment té cada alumne a la seva nota per sobre de la mitjana, o tantes - si és per sota. També ha de recollir la mitjana, el valor màxim i el mínim de cada prova.

Les cel·les de les notes han de tenir un format condicional, de manera que tinguin un aspecte diferent segons si la nota està per sobre o per sota de la mitjana.  Fixeu-vos que si la nota és igual a la mitjana, el format condicional no li ha d'afectar.

Nota: en cada un dels paràmetres del condicional SI es poden posar altres funcions. En el nostre cas caldrà repetir un símbol d'un tipus o d'un altre segons es verifiqui o no una determinada condició. Per tant: 

SI (condició; REPT("+"; nombre1); REPT("-"; nombre2)) 

El full de càlcul final hauria de tenir un aspecte similar al següent:

Notes