1. Mostrar els noms del*s usuari*s donats d'alta en el sistema i la seva shell d'inici, ordenats alfabèticament i separant els dos camps per un tabulador.

  $ cat /etc/passwd | cut -f1,7 -d: | sort | tr “:” “\t”


 1. Visualitzar un número que sigui la suma de les línies dels fitxers /etc/profile i /etc/hosts

  $ wc -l /etc/profile /etc/hosts | tail -1 | cut -f2 -d” “


 1. Comptar el número de fitxers (excloent directoris) del directori actual modificats el gener, alhora que s'emmagatzema el nom dels fitxers obtinguts en un altre fitxer anomenat “gener”.

  $ ls -l | grep -v ^d | tr -s “ “ | cut -f6,8 -d” “ |

  grep ^....-01- | cut -f2 -d” “ |tee gener | wc -l


 1. A partir del fitxer /etc/passwd crear un fitxer anomenat grupmeu que estigui format pel nom d'usuari, shell inicial i directori inicial del*s usuari*s del teu mateix grup.

  $ cat /etc/passwd | grep ^.*:.*:.*:`id -g`: | cut -f1,7,6 -d: > grupmeu


 1. Obtenir un fitxer anomenat procsroot que contingui l'identificador (PID) i el nom (CMD) de tots els processos que pertanyen a l'usuari* root.

  $ ps -ef | grep “^root “ | tr -s “ “ | cut -f2,8 -d” “ > procsroot


 1. Obtenir un fitxer anomenat propsetc que contingui una llista (sense repeticions) amb els noms del*s propietari*s i grup al*s quals pertanyen els fitxers i directoris del directori /etc.

  $ ls -l /etc | tr -s " " | cut -f3,4 -d" " | sort | uniq > propsetc