UNITATS FÍSIQUES
NOMBRE
SINTAXIS
DESCRIPCIÓN
OPCIONES
mount
mount -t [tipus unitat] [directori]
mount [directori] (si està a /etc/fstab)
Munta el sistema de fitxers d'una unitat

umount
umount [directori]
Desmunta el sistema de fitxers d'una unitat

df
df [directori]
Mostra l'espai usat i disponible d'una unitat
-h: visualització en un mode més entenedor
du
du [directori]
Mostra l'espai usat pels directoris d'una unitat
-h: visualització en un mode més entenedor
-s: retorna la mida total del directori
free
free
Mostra la memòria usada i disponible en el sistema

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM