Comandes relacionades amb permisos, usuaris i grups

NOM
SINTAXI
DESCRIPCIÓ
OPCIONS
chmod
chmod mode permisos fitxers
Canvia els permisos d'un fitxer
-R: canvia els permisos recursivament
chown
chown usuari.grup fitxers
Canvia els fitxers d'usuari i grup
-R: canvia usuari i grup recursivament
whoami
whoami
Mostra quin usuari està usant la sessió en curs

su
su [usuari]
Canviar a un altre usuari

passwd
passwd [usuari]
Posar o canviar la contrasenya de l'usuari

useradd
adduser

useradd [usuari]
adduser [usuari]
Afegir usuaris
-d [directori]: especificar el directori de treball
userdel
deluser

userdel [usuari]
deluser [usuari]
Eliminar usuaris

usermod
usermod [usuari]
Canviar propietats dels usaris
-d [directori]: especificar el directori de treball
groupadd
addgroup

groupadd [grup]
addgroup [grup]
Afegir grups

groupdel
delgroup

groupdel [grup]
delgroup [grup]
Eliminar grups

groupmod
groupmod [grup]
Modifica les propietats del grup
-n [nom grup]: canvia el nom del grup
gpasswd
gpasswd [opció] [usuari] [grup]
Administrar un grup
-a: afegir usuario al grup
-d: eliminar usuari del grup
chgrp
chgrp [grup] [fitxer]
Canvia el grup associat a un fitxer

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM