Disseny descendent i ascendent

El disseny descendent (disseny top down) és la tècnica de programació modular més utilitzada i consisteix en la descomposició del problema general en problemes més simples, denominats subproblemes, els més complexos dels quals es tornen a descompondre en altres subproblemes. S’anomena descendent perquè partint del problema gran passa a problemes més petits als quals donarà solució.

El disseny ascendent (disseny bottom up) és una altra manera de resoldre el problema. En aquest cas es comença plantejant problemes bàsics per als quals se cerca la corresponent solució i, a continuació, es construeix totalment el problema.

Veiem dos exemples de disseny descendent:

Imatge del disseny de la conversió de temperaturesImatge del disseny d'una calculadora

En aquest curs farem el disseny amb la metodologia top-down i la implementació del disseny en codi Java amb la metodologia bottom-up.

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM