Components de Tomcat

Diagrama Components Tomcat


Diagrama Components TomcatComponent Descripció documentació
Server Representa el mateix servidor Tomcat. >>>
Service Agrupa un o més Connectors que es comuniquen amb el component Engine. >>>
Connector Són els components que connecten els clients amb les aplicacions.
>>>
>>>
Engine Representa el servidor de servlets Catalina associat a un Service concret. L'Engine és l'encarregat de recollir les peticions (request) dels Connectors i retornar-los la resposta (response) adequada. L'Engine examina la capçalera HTTP i passa la petició al virtual host (Host) que calgui. >>>
Host Representa cadascun dels virtual hosts del servidor. >>>
Context Representa cadascuna de les aplicacions web que hi ha en un Host determinat. >>>
Realm Representa una "base de dades" amb usuaris i contrasenyes que serviran per a l'autenticació de les aplicacions web. Els Realms poden estar continguts a Engine, a Hosts i a Context. >>>
Valve Són components que permeten preprocessar la petició. >>>


Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM