Mètodes d'escriptura per terminal

Per tal d'escriure en un terminal des de Java s'usen diversos mètodes de l'objecte System.out. Veiem-los:

Mètode Descripció Exemple
void print(String s) Escriu al terminal la cadena. System.out.print("Hola món");
void println(String s) Escriu al terminal la cadena fent un salt de línia. System.out.println("Hola món");
void printf(String cadena, Object... args) Escriu al terminal la cadena formatada.

%d: nombre enter en base 10

%f: nombre amb decimals

%c: caràcter

%s: cadena

%b: booleà

\n: salt de línia

\t: tabulador
int a = 2;
double b = 0.5;
char c = 'a';

System.out.printf("La variable a conté %d\n\n",a);

System.out.printf("La variable b conté %f. \tLa variable c conté %c\n",b,c);


Podeu trobar a la Wikipedia més detalls de com usar el mètode printf (existent en diversos llenguatges de programació): http://en.wikipedia.org/wiki/Printf#printf_format_placeholders

Descarregueu-vos més exemples de formatació de cadenes.

Last modified: Wednesday, 17 October 2012, 08:40 PM
Skip Navigation

Navigation