Configuració de la base de dades

Usarem MySQL. Suposem que hem creat una base de dades que es diu verduretes amb usuari verduretes i contrasenya v3rd1r@.

Farem una còpia de la plantilla de configuració app/config/database.php.default i posarem les nostres dades. Les línies que hem de modificar estan al final del fitxer.
# cd app/config
# cp database.php.default database.php
# vi database.php
class DATABASE_CONFIG {
   var $default = array(
                'driver' => 'mysql',
                'persistent' => false,
                'host' => 'localhost',
                'login' => 'verduretes',
                'password' => 'v3rd1r@',
                'database' => 'verduretes',
                'prefix' => '',
        );
}
En aquest cas hem configurat una única base de dades, però en podem posar tantes com vulguem dins de la mateixa classe
Si ara anem a http://localhost/verduretes veurem que ens ha detectat que ja tenim be configurada la base de dades:

base de dades configurada

Convencions de les bases de dades amb CakePHP

Les taules de la nostra base de dades han de complir les següents convencions quan treballem amb CakePHP:
  • Les taules han de tenir una clau primària, amb nom id.
  • Els noms de les taules han d'estar en plural (cistellas, cistellaires, productes,...). Els models corresponents tindran el nom en singular (cistella, cistellaire, producte,...). ATENCIÓ: en plural vol dir la mateixa paraula acabada en 's' (en anglès els plurals es fan així), això ens obligarà a que si posem noms en català, haurem de fer faltes d'ortografia :-((
  • Si les taules estan relacionades, les claus forànies han de tenir el següent nom taula_id, on posem el nom de la taula en singular. Per exemple, cistella_id, cistellaire_id, producte_id,...
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM