Introducció de dades

Introduir informació amb Calc és molt senzill. Només cal fer clic a la cel·la on desitgem introduir informació i introduir la informació.

Només començar a introduir la la informació, la barra de fórmules s'activarà. A partir d'aquest moment podem modificar el contingut de la cel·la també des de la barra de fórmules:

introducció de dades

Els botons que apareixen ens serveixen per cancel·lar les dades introduïdes i per validar les dades, respectivament:

botons de cancel·lar i validar

Un cop introduïdes les dades podem fer clic al botó de validació o prémer la tecla Enter.

Si el que volem és cancel·lar la introducció de les dades, podem fer clic a la icona de cancel·lar o prémer la tecla Esc.

El tipus de dades més habituals són números, text, dates i hores:

  • Número: qualsevol combinació de dígits.
  • Data: les dates tenen un esquema de dia, mes i any que s'haurà de seguir.
  • Hora: com les dates, les hores tenen un esquema que s'ha de seguir.
  • Text: el text serà per a Calc tota aquella cadena de caràcters que no pugui interpretar como una dada d'un altre tipus.
Normalment, Calc detecta quin tipus de dades estem introduint, per canviar el tipus o el format, hem de seguir els següents passos:
  1. Seleccionem la cel·la o cel·les a les quals volem canviar el tipus.
  2. Premem el botó dret del ratolí i seleccionem Formata les cel·les...
  3. Canviem el tipus de dada i el seu format a la pestanya Número.
Format de cel·la

Fórmules

En un full de càlcul, a més de dades, podem introduir una fórmula. Una fórmula pot ser una referència a altres cel·les, funcions produïdes a partir d'altres valors...

Les fórmules sempre comencen amb el signe d'igual (=). Per exemple, per fer la suma 2+2 s'ha d'escriure =2+2

A la cel·la apareixerà el resultat de la fórmula i a la barra de fórmules apareixerà la fórmula.

fórmula senzilla

Si volem que en una cel·la aparegui el valor d'una altra cel·la haurem d'introduir la referència d'aquesta cel·la (columna-fila).

Veiem alguns exemples en les següents imatges:

referència a una cel·la

suma de dos cel·les

funció suma

Operadors

Per inserir una fórmula podem usar els següents operadors:

Operador Descripción
% Porcentatge
^ Exponent
* i / Multiplicació i divisió
+ y - Suma i resta
&
Connecta dues cadenes de text (concatenació)
= < > <= >= <> Comparació (igual, menor que, major que, menor o igual que, major o igual que, diferent)

Hem de tenir en compte una sèrie de regles a l'hora d'introduir dades:

  • Es poden incloure punts (per exemple, podem escriure 1.000.000).
  • Una sola coma en una xifra serà considerada com una entrada decimal (és a dir, podem escriure 123,50).
  • Si escrivim dues xifres separades per una barra (/), Calc interpretarà que es tracta d'una data (1/2 serà l'1 de febrer), a no ser que posem el signe d'igual davant per denotar que és una divisió.
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM