Referències

Referències relatives

Un dels problemes amb el qual ens podem trobar al fer ús de referències és que aquestes canvien quan es col·loquen en altres localitzacions, per exemple quan fem un copiar i enganxar.

Veiem-ho a partir d'un exemple:

Suposem un full de càlcul que ens proporciona el resultat total de despeses i ingressos d'un supermercat:

Tabla de datos en la que las celdas de resultados totales aparecen en blanco.

Podem fer la suma de les despeses i ingressos per tal d'obtenir un total dels ingressos:

El total de la primera columna se ha calculado mediante una fórmula

Per calcular les dades referents a la resta de les columnes copiarem la cel·la B12 en el total de les altres dues (C12 i D12).

El total del resto de columnas se obtiene copiando y pegando la fórmula de la primera.

Si mirem la fórmula de les cel·les C12 o D12 veurem que aquesta fórmula no és la mateixa que la que havíem copiat a la cel·la B14.

Aquest fet es produeix perquè Calc està usant Referències Relatives, que fa que al canviar de localització, totes les referències que apareixen es modifiquin en relació al desplaçament.

Referències absolutes

Usarem les Referències Absolutes quan necessitem referenciar una cel·la que no volem que es desplaci quan fem, per exemple, un copia i enganxa.

Veiem l'ús de referències absolutes a partir d'un exemple: a la taula següent les Despeses Totals es calcularien de manera automàtica en sumar-li a les Despeses Variables unes despeses fixes que tenim a la cel·la C15.

Tabla de datos con la columna de los gastos totales vacía salvo en la primera fila

En aquesta situació, la fórmula que inserim a la cel·la D6 per calcular l'import serà =C5+C15

Però si ara copio aquesta cel·la i l'enganxo a les cel·les inferiors no obtinc el resultat desitjat:

Tabla de datos con la segunda fila de datos totales con resultado erróneo

Per exemple, a la cel·la D6 se m'ha copiat la fórmula =C6+C16. La cel·la C6 estaria bé, però la C16 no és la cel·la desitjada, ja que volem que segueixi sent la cel·la C15.

Per dir-li a Calc que una referencia quedi fixada hem de posar davant de la lletra de la columna i davant del número de la fila el símbol $.

En el nostre cas, la fórmula que hauríem d'haver posat a la cel·la D6 seria =$C$15+C5

En copiar i enganxar aquesta fórmula a d'altres cel·les, la referència a la cel·la C15 romandria permanent, mentre que la referència a C5 seria relativa a la localització on estem.

Referències mixtes

Les referèncias mixtes són aquelles que mantenen fixa la columna i relativa la fila, o viceversa. Per exemple, podem posar C$4 o bé $C4.

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM