Definicions

  • Una base de dades relacional és una base de dades que compleix el model relacional. Auqest model estructura les dades en diferents taules relcionades entre sí.
  • En una base de dades relacional, una taula és un conjunt de dades organitzades en files i columnes.
  • Cadascuna d'aquestes taules estan formades per diversos camps (o columnes) i i diversos registres (o files).

Si, per exemple volguéssim guardar les dades de llibres podríem crear una base de dades amb la següent taula.

Dades llibres

Obrir una base de dades existent

Per obrir una base de dades que ja existeix haurem de seleccionar l'opció Obrir una base de dades existent i triar el fitxer .odb que vulguem obrir.
Obrir una base de dades

També podríem connectar amb una base de dades d'un altre tipus (MySQL, PostgreSQL,...), per fer això necessitaríem obtenir el connector pertinent. Podem trobar una explicació de com la següent enllaç: http://ardentice.wordpress.com/2007/03/28/conectando-openofficeorg-a-mysql/.

Creació d'una base de dades

Quan volem crear una base de dades haurem de seleccionar l'opció Crear una base de dades nova. Ens apareixerà un auxiliar que ens ajudarà a crear una nova base de dades.
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM