Taules, camps i registres

Tractament de les taules

Taules

Quan tractem una taula la podrem realitzar dues operacions fonamentals:
 • Editar-la: Podrem canviar el nom dels camps i el seu tipus
 • Obrir-la: podrem afegir, modificar i eliminar registres.
Quan es crea una nova taula primer haurem de defininr tots els seus camps. Després, si s'escau la podrem omplir amb les dades que calguin. Per tal de crear-la tenim dues possibilitats:
 • Crea una taula en vista disseny...: Ens crea la taula buida i anem afegint els camps que ens siguin necessaris.
 • Crea una taula utilitzant l'auxiliar...: Ens crea la taula a partir d'uns camps predefinits pel Base.
Maneres de crear una taula

Camps

Quan afegim o modifiquem camps d'una taula haurem d'editar:
 • Nom del camp
 • Tipus de camp
 • Descripció opcional
 • Altres propietats del camp
Camps

Per al nom del camp es recomana que sigui una paraula sense espais ni acents.

El tipus de camp pot ser algun dels següents:
 • Enter [INTEGER], número enter qualsevol amb valors que van del número negatiu -2147483648 al positiu 2147483647.
 • Enter petit [SMALLINT], número enter amb valors entre -32.768 i 32.767.
 • Text [VARCHAR], aquest tipus de camp permet escriure qualsevol caràcter que sigui alfabètic (lletres) o numèric, això sí, no permet fer operacions numèriques ja que tracta els nombres com si fossin lletres.
 • Text [VARCHAR_IGNORECAS], aquest tipus de camp permet escriure textos llargs.
 • Text (fix) [CHAR], permet que tots els valors d’aquest camp dels diferents registres siguin iguals en grandària.
 • Data [DATE], emmagatzema una data en format dd/mm/aa.
 • Memo [LONGVARCHAR], aquests tipus de camp permet introduir textos molt grans.
 • Si/No [BOOLEAN], enmagatzema només 2 valors: Si o No, 0 o 1, true o false.
 • Hora [TIME], per a dades horaris en format hh:mm:ss.
 • Imatge [LONGVARBINAR], permet introduir fotos, imatges, gràfics.
A més també podrem triar algunes de les següents propietats:
 • Valor automàtic: quan inserim registres aquest valor no l'haurem d'omplir, s'omplirà automàticament autoincrementant-se a partir del registre anterior
 • Es necessita una entrada: fem que el camp sigui obligatori
 • Longitud
 • Valor per defecte
 • Exemple de format: màscara d'entrada.

Clau primària

En una base de dades relacional hem de fer que un o més camps identifiquin un determinat registre. Aquests camps formaran la clau primària de la taula.

Per tal d'assignar-la seleccionarem el camp o camps que la formen (si és més d'un camp, prement la tecal Ctrl) i prement amb el botó dret a la regió grisa de l'esquerra dels camps, triarem l'opció Clau primària.

clau primària

Registres

Per veure els registres d'una taula, haurem de fer doble clic damunt de la taula. Un cop tenim els registres visibles els podem editar, suprimir i afegir-ne de nous.

Edició de registres
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM