Visualització dels registres: cerca, ordenació i filtres


Cerca de registres

Podem usar el botó de cerca Botó de Cerca

Ens apareixerà una pantalla que ens permetrà posar les nostres opcions de cerca.

Cerca de registres

Ordenació de registres

A partir dels botons d'ordenació podrem ordenar els registres com ens convingui.

Botons dordenació de registres

Filtres

A partir dels botons de filtratge:

Botons de filtratge

  • El botó de Filtre automàtic: serveix percrear un filtre a partir de la selecció feta
  • El botó de Filtre estàndard: serveix per crear un filtre a partir de condicions
  • El botó Aplica el filtre: si està premut voldrà dir que s'està aplicant l'últim filtre definit, sinó es que es veuen tots els registres.
  • El botó Suprimeix el filtre/l'ordenació: esborrarà el filtre actiu.
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM