Consultes

Consultes

Les consultes ens serviran per obtenir dades de la base de dades amb els criteris que li especifiquem.

Creació de consultes

Les consultes en una base de dades s'han de crear amb un llenguatge especial anomenat SQL. Si no sabem aquest llenguatge ens haurem d'ajudar amb altres eines com la Creació d'una consulta en vista de disseny o amb l'auxiliar per fer consultes.

Per crear una consulta en vista de disseny, hem de seleccionar Creació d'una consulta en vista de disseny. Podem seguir ara els següents passos:

 1. Triem les taules que formaran la nostra consulta
 2. Des de les taules, arrosseguem els camps que volem mostrar a la fila Camp
 3. Omplim els àlies que trobem escaients.
 4. Triem l'ordre per a cada camp, si s'escau.
 5. Decidim si aquell camp serà visible o no
 6. Triem la funció que vulguem, si s'escau.
 7. Establim els criteris pertinents, si s'escau.
Per establir criteris podem usar operadors de comparació: =, <, >, <=, >=, <>

Per exemple, si volem trobar llibres amb menys de 100 pàgines,posaríem com a criteri del camp pagines: <100.

Per poder veure o modificar el codi SQL generat podrem obrir la consulta prement el botó dret i triant Edita en vista SQL. El motor de la base de dades nadiua d'OpenOffice.org està basat en el motor HSQL, L'especificació del llenguatge SQL suportat per aquest motor el podem trobar al capítol 9 (SQL Syntax) de la documentació d'HSQL.

Exemples de consultes

Donada la base de dades biblioteca2.odb:

 1. Cognoms i nom dels alumnes 

  exemple1
  Codi SQL:

      SELECT "cognoms", "nom"
      FROM "Alumnes" AS "Alumnes"
      ORDER BY "cognoms" ASC

 2. Títol i nom del país de tots els llibres ordenats per país i, en cas d'empat, per títol. exemples2

  Codi SQL:
      SELECT "Llibres"."titol", "Pais"."pais_nom"
      FROM "Llibres" AS "Llibres", "Pais" AS "Pais"
      WHERE ( "Llibres"."codi_pais" = "Pais"."codi pais"
            AND "Llibres"."codi_pais" = "Llibres"."codi_pais" )
      ORDER BY "Pais"."pais_nom" ASC

 3. Nom i cognoms dels alumnes que han llogat algun llibre i el títol d'aquest. exemple3

  Codi SQL:
      SELECT "Llibres"."titol", "Alumnes"."nom", "Alumnes"."cognoms"
      FROM "Prestecs" AS "Prestecs", "Alumnes" AS "Alumnes", "Llibres" AS "Llibres"
      WHERE ( "Prestecs"."id_alumne" = "Alumnes"."Id_alumne"
            AND "Prestecs"."registre" = "Llibres"."Registre" )

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM