Instal·lació i configuració de DHCP

Instal·lació i configuració en el client

Instal·lació

S'ha d'instal·lar el paquet dhcp3-client.

Configuració

 • Per veure com configurar la nostra interfície de xarxa amb DHCP podeu revisar allò estudiat a Configuració de la xarxa amb GNU/Linux.
 • La configuració del client la trobem al fitxer /etc/dhcp3/dhclient.conf.
 • La informació que ens dóna el servidor la podem trobar al fitxer /var/lib/dhcp3/dhclient.leases
    

Instal·lació i configuració en el servidor

Instal·lació

S'ha d'instal·lar el paquet dhcp3-server.

Configuració

El fitxer de configuració és el /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Les directives de configuració les podrem definir a nivell general, a nivell de xarxa o a nivell de host. Anem a comentar algunes de les directives més rellevants:
 • option domain-name: Indica el nom de domini que es farà servir en la DNS (és el nom de domini que podem posar a la directiva search del fitxer /etc/resolv.conf).
 • option domain-name-servers: són els servidors de noms (DNS) que s'escriuran al fitxer /etc/resolv.conf dels clients.
 • option subnet-mask: és la màscara de subxarxa que s'assignarà a cadascun dels clients.
 • option broadcast-address: indica la direcció de broadcast a usar dins la xarxa.
 • option routers: indica quin és el servidor a usar com a gateway de sortida a la resta de la xarxa.
 • default-lease-time: indica cada quant s'ha de renovar la informació del client. Això permet corroborar si encara hi ha un ordinador ocupant una direcció IP i alhora permet canviar determinada informació de forma dinàmica.
 • max-lease-time: és el temps màxim permès per a la renovació abans que la IP es consideri lliure. És a dir, normalment, encara que un ordinador es reinicii, o es reinicii el client DHCP, tornarà a tenir la mateixa IP que ja tenia assignada anteriorment.
 • range: indica quines són les IPs que estan disponibles per assignar.
 • hardware ethernet: indica la identificació única d'una interfície de xarxa.
 • fixed-address: serveix perquè sempre que s'inicii una màquina tingui aquesta IP.
 • host-name: indica el nom que se li assigna a una màquina client.

Exemple

Configuració del client (dunetna):
Configurem el fitxer /etc/network/interfaces:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Configuració del servidor (furt):

En el servidor posarem la ip fixa 192.168.5.10.

Configurem el servei de DHCP a partir del fitxer /etc/dhcp3/dhcpd.conf:
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.5.241 192.168.5.254;
 option domain-name "furt";
 option domain-name-servers 192.168.50.5;
 option subnet-mask 255.255.255.0;
 option broadcast-address 192.168.5.255;
 option routers 192.168.5.1;

 host dunetna {
 hardware ethernet 00:c0:9f:21:1e:24;
 fixed-address 192.168.5.55;
 option host-name "dunetna";
 }
}

Funcionament

Un cop instal·lats i configurats servidor i client provarem que funciona:

SERVIDOR furt:

# /etc/init.d/dhcp3-server start

CLIENT dunetna:
# /etc/init.d/networking start
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.

Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html

Listening on LPF/eth0/00:c0:9f:21:1e:24
Sending on LPF/eth0/00:c0:9f:21:1e:24
Sending on Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER from 192.168.5.10
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.5.10
bound to 192.168.5.55 -- renewal in 300 seconds.
Podem veure la informació del servidor a /var/lib/dhcp/dhcpd.leases i la informació que s'ha deixat al client a /var/lib/dhcp3/dhclient.leases.
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM