Tuning Apache
=============

Apache és molt modulable

Moduls

disponibles: /etc/apache2/modules-avalilable

Al directori /etc/apache2/modules-enabled hi ha enllaços simbòlics als anteriors per habilitar-los

S'activen i desactiven amb a2enmod a2dismod

Un procès que comparteix memoria s'anomena amb un altre s'anomenen com a fils

Apache s'executa com un proces para anomenat cor amb uns fills als quals ordena la feia.

apache2 -l ens mostre el cor amb el que treballa.

Amb cor prefork

Cada fill s'encarrega d'una petició

Amb cor worker

Els fills crea fils (comparteixen memòria) així pot atendre més d'una petició.

Hi ha altres cors com l'event que cada fill s'encarrega de tasques determinades però son expermentals.


* Configuració

Startservers 50 procesos fill per servir peticions en arrencar
MinSpareServers 15 procesos minims en reserva (inactius) ja que crear un nou proces és costos
MaxSpareServers 30 procesos màxims en reserva que crea en moments de poca activitat
MaxClients 225 màximes peticions que pot tenir simultaneas (cada procés pot ocupar 20MB mínim 3MB)
MaxRequestPerhed 4000 peticions màximes que pot servir un fill, després es morirà


ps -ylC apache2 mostra el tamany dels procesos (els procesos mai s'aprimen)

# aplicar propietats al directori / i als subdirectoris
AllowOverride None # ecita els htacces
Options -FollowSymlinks # no seguir enllaços simbòlics que poden sortir de l'DocumentRoot però això baixa el rendiment ja que per cada fitxer i els seus directoris comprobarà si es un enllaç


fitxer .htacces en un directory o un directori pare fa que en aquest directori s'apliquin les direcrives que conte

Es a dir apache recore els directoris buscant un htacces i això es costos
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM